Zápis z ustavující schůze

02.06.2014 18:18

Zápis z ustanovující schůze

Spolku na ochranu přírody na Barrandově a v okolí, z.s.

I.

Dne 29.května 2014  se uskutečnila ustanovující schůze Spolku na ochranu přírody na Barrandově a v okolí, z.s. (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 28.dubna 2014 svolavatelem JUDr. Lenkou Vančatovou.


II.

Na programu jednání ustanovující schůze byly tyto body:

a)        volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

b)        soupis listiny přítomných,

c)         schválení stanov,

d)        volba orgánů spolku,

e)       výše ročního příspěvku na činnost spolku,

f)         další postup k zabránění výstavby letní restaurace na parc. č. 1044/1 kat. území    

          Hlubočepy.


III.

a)V úvodu ustanovující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustanovující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustanovující schůze. Vedením ustanovující schůze přítomní pověřili Lenku Vančatovou.

Zapisovatelem byl zvolen Ing. Ivan Turek

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jaroslav Pecánek

b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku 3 Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem.
Pro přijetí stanov hlasovalo 48 přítomných, proti  hlasovalo 0 přítomných,  zdrželi se 0
d) Ve smyslu Čl. 7  Stanov spolku byli zvoleni členové výboru spolku.

e) Ustavující schůze schválila roční příspěvek od každého člena spolku ve výši 100,-Kč. Příspěvek je splatný každý rok nejpozději do 31. března na účet sdružení. Příspěvek na rok 2014 je splatný na depozitní účet JUDr. Lenky Vančatové, advokátky v Praze 2, Žitná 10 č. 1097792036/5500, var.symbol 853. Po zapsání spolku do Spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, budou tyto příspěvky zaslány na účet spolku nejpozději do 15ti dnů od zápisu spolku do tohoto rejstříku.

f) Ustavující schůze pověřuje p. Lenku Vančatovou podáním návrhu na zápis spolku do Spolkového rejstříku Městského soudu v Praze a zmocňuje ho k zastupování v tomto řízení a k převzetí příslušných listin.


Plné znění textu je k dispozici u předsedkyně spolku JUDr. L. Vančatové